Privacy verklaring

Privacybeleid Atelier Lente
https://atelierlente.nl

Over ons privacybeleid
Atelier Lente geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.    

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Atelier Lente. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/04/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.    

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy-zaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Het gebruiken van onze website https://atelierlente.nl
Voor onze website en webwinkel maken wij gebruik van verschillende partijen als verwerker. Onze website is ontwikkeld met software van WooCommerce. Voor de webhosting hebben wij gekozen voor Previder B.V.. WooCommerce en Previder B.V. hebben toegang tot uw gegevens  om ons (technische) ondersteuning te bieden en gebruiken uw gegevens nooit voor een ander doel. Wel kunnen beide partijen (meta)gegevens verzamelen en binnen het eigen concern delen om de dienstverlening te verbeteren. Met beide partijen is een overeenkomst gesloten op grond waarvan zij verplicht zijn passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Het plaatsen en afhandelen van een bestelling
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaatsgegevens (zowel voor het factuuradres als het leveringsadres)
 • Betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Het verzenden van een bestelling
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de volgende persoonsgegevens met PostNL delen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaatsgegevens

PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Contact met Atelier Lente
Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan via onze social media, maar ook via de e-mail of het contactformulier op onze website.  Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om het verzoek om contact op te nemen af te handelen. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk om het contactverzoek af te handelen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing . Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in deze privacyverklaring vermeld.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent, en uiterlijk tot twee jaar vanaf het laatste contactmoment of transactie. Dit doen wij om de overeenkomst die wij met u aangaan uit te kunnen voeren. Als u bij ons aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u daartoe een verzoek indienen bij ons contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring. Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Hierdoor weten wij zeker dat u de juiste persoon bent bij wie de persoonsgegevens horen. Het is ons streven om binnen één maand uitvoering te geven aan uw verzoek. Als wij deze termijn moeten verlengen vanwege de specifieke privacyrechten of complexiteit van het verzoek, stellen wij u daar binnen de eerste maand van op de hoogte. 

 • Recht op inzage: het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken;
 • Recht op rectificatie: het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren;
 • Recht op het intrekken van toestemming: het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • Recht op overdraagbaarheid: het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken over te laten dragen naar een andere partij;
 • Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens;
 • Recht op verwijdering: het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Cookies  

Google Analytics

Atelier Lente maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaald item wordt geraadpleegd. Deze informatie wordt verzameld door een cookie van Google Analytics. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen.

Cookies van derde partijen
WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Atelier Lente
E info@atelierlente.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Functionaris voor de Gegevensbescherming – Elsemieke Kortes
E info@atelierlente.nl